Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

От началото на май 2009 г. (07.05.2009 г) влезе в сила Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.  До 31 декември 2009 г. стопаните на съществуващите площадки за игра са длъжни да одобрят план-график на дейностите, които планират да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата. Самата наредба доста подробно урежда както експлоатацията на детските площадки, така и отговорността и изискванията във връзка с тях. Привеждането на стопанисваните площадки в съответствие с изискванията на наредбата трябва да стане в срок до 31 декември 2013 г..  
Според наредбата, стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с нейните изисквания. За неизпълнение на Наредбата се прилагат наказателните разпоредби на ЗУТ. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на наредбата „Стопанин на площадка за игра“ е

„…собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.“

      

Стопанинът на детска площадка носи отговорност за:

  1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на наредбата;
  2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;
  3. полагането на изискващи се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;
  4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;
  5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;
  6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;
  7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.

Стопанинът на площадката за игра следва да състави и план за контрола и поддържането на площадката за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност. Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на няколко вида контрол: постоянен контрол, периодичен контрол и годишен контрол. Първите два вида ще се извършват от стопанина, а годишният контрол се възлага от него на независим /правоспособен по акредитация/ орган за контрол на детски площадки.

Наредбата въвежда още редица изисквания, които заслужават внимание: за всяка открита площадка за игра ще се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката и съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра. Информационните табели ще съдържат задължителни компоненти, вкл. името на стопанина на площадката.