Общи условия

Уебсайтът Detskiklubove.info е само публичен източник на обща информация, която цели, но не претендира, да бъде точна, пълна и актуална. Освен това, сайтът не е предвиден да бъде източник на реклама или агитация и/или съвет за начина, по който да бъдат отглеждани и/или възпитавани децата.

Целта на този сайт е да събере разпръснатите данни за съществуващите към момента и сами посочващи себе си за функциониращи детски клубове. Допълнителната информация, която сайта представя за детските клубове е посочена от самите тях изрично в други публични източници на информация. Detskiklubove.info само събира и пресъздава посочена от самите клубове информация, като целта не е да бъдат рекламирани, нито да агитираме потребителите да ги посещават. Собственикът и операторът на сайта, както и администраторите му не носят отговорност за посочени от Detskiklubove.info данни и информация от какъвто и да е характер, които по една или друга причина се окажат невярни или неточни.

Нито една част от настоящия уеб сайт не може да бъде копирана за постоянно или възпроизвеждана под каквато и да било форма или включена в който и да е друг уеб сайт без предварителното писмено съгласие на притежателя му. Съдържанието на тези страници може да бъде четено и копирано само за временно ползване. Връзките от този сайт са предоставени за удобство на читателя и негово улеснение, като ползването им е безплатно. Връзките от нашия сайт може да свързват с други сайтове, като Detskiklubove.info не спонсорира, не препоръчва и не потвърждава информацията или изявленията публикувани на тези сайтове, нито пък на сайтовете, към които препращат предходните. Всички лични или неимуществени права, които произтичат от съдържанието на настоящия уеб сайт се осигуряват и се запазват.  Авторското право върху съдържанието принадлежи на Detskiklubove.info. Публикуваните на сайта статии са авторски или преводни от чуждестранния печат (освен ако изрично не е упоменато друго) и се ползват със пълната закрила на авторското право.

Използвайки електронна поща Вие може да се свържете с нас по всяко време за да отговорим на всички Ваши въпроси, предложения и проблеми възникнали при използването на уебсайта.