Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

С Правилника се уреждат условията и редът за прилагане мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

 Правилник за прилагане на ЗЗД