Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

 

Раздел V.
Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части

Чл. 35. Съоръженията за игра и техните части трябва да са конструирани така, че рисковете, които могат да възникнат при ползването им, да се разпознават лесно от съответната възрастова група ползватели, за която са предназначени, дори ако съоръженията не се използват по предназначения или очаквания начин.

 

Чл. 36. (1) Съоръженията за игра трябва да са конструирани така, че родителят/придружителят във всеки момент да може безпрепятствено да окаже помощ на ползвателя.

(2) Заградените и/или затворените съоръжения за игра или техните структури с вътрешно разстояние от входа/изхода, по-голямо от 2 m, се изработват с най-малко два отвора, достъпни без допълнителни помощни средства, с диаметър, по-голям от 500 mm, и разположени в различни страни на съоръжението.

 

Чл. 37. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се конструират така, че да няма опасност от захващане на тялото, части от тялото или на дрехи.

(2) Не се допуска съоръжения за игра и елементите на обзавеждането да са с остри ръбове и стърчащи части. Ръбовете, краищата, свързващите елементи или стърчащите части, които изпъкват с повече от 8 mm и не са защитени от съседни повърхнини, се заоблят с радиус най-малко 3 mm или се покриват с гума или друг омекотяващ материал.

 

Чл. 38. (1) Най-ниското стъпало на стълбища, които са част от конструкцията на съоръженията за игра, предназначени за ползватели над 3 години, се изгражда с височина най-малко 0,40 m, мерено от повърхността на настилката.

(2) За достъп до съоръжението или елемента за игра, предназначено за ползватели над 3 години, най-ниската платформа се разполага на височина, по-голяма от 0,60 m, мерено от повърхността на настилката, и без възможност за достъп до съоръжението или елемента от повърхността на настилката (посредством стълби, рампи, наклонени платформи, мрежи и др.).

(3) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане на тялото или на части от него достъпните отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, не се допуска да са по-големи от правоъгълник с размери 89/157 mm и по-малки от кръг с диаметър 230 mm.

(4) С оглед предотвратяване на опасността от захващане на пръсти на ръката достъпните малки отвори на съоръженията за игра, разположени на височина на свободно падане, по-голяма от 1,2 m, и с дълбочина, по-голяма от 0,10 m, са с вътрешен диаметър, по-малък от 8 mm или по-голям от 25 mm.

 

Чл. 39. В случаите, когато е предвиден подвижен мост в конструкцията на съоръжението за игра, разстоянието между подвижния мост и неподвижните части на съоръжението, както и разстоянието между долната част на подвижния мост и повърхността на настилката (при пълно натоварване на подвижния мост) са по-големи от 0,23 m.

 

Чл. 40. (1) Не се допуска въже, което е част от съоръжение за игра, да образува примка.

(2) Диаметърът на въжетата, фиксирани в единия им край, е между 2 и 45 mm.

(3) Не се допуска всяко възможно отклонение встрани на въже, фиксирано в двата му края, да е повече от 20 на сто от дължината на въжето.

(4) Не се допуска въже, фиксирано в двата му края, да излиза извън ръба на рампата или наклонената платформа, над която се намира.

(5) Диаметърът на въжета, фиксирани в двата си края, за обхващане с цяла длан е от 16 до 45 mm.

 

Чл. 41. (1) Максималният светъл отвор на веригите в съоръженията за игра е 8,6 mm във всяка посока. При съединения светлият отвор е по-голям от 12 mm или по-малък от 8,6 mm. Изключения се допускат, когато веригата е недостъпна за ползвателите.

(2) В съоръженията за игра се монтират вериги, издържащи на натоварванията, за които са предвидени.

 

Чл. 42. (1) Всяко съоръжение с височина на свободно падане от 1 до 2 m се обезопасява с парапети с височина от 0,65 до 0,80 m от повърхността на стоене.

(2) Преградите при съоръжения за игра с рампи, хоризонтални и наклонени платформи с височина на свободно падане между 0,60 и 3 m, предназначени за ползватели от всички възрасти, в т.ч. и за ползватели под 3 години, се изграждат с височина най-малко 0,70 m от повърхността на стоене.

(3) С оглед предотвратяване на опасността от падане или захващане между отделните вертикални греди на преградите се осигурява разстояние не по-малко от 89 mm. Гредите на преградите са без хоризонтални перила или пръти, за да не могат да се използват за катерене. Парапетите и преградите на съоръжението за игра се конструират и изграждат така, че да няма възможност за стоене или седене върху тях. Схема на парапет и преграда е дадена в приложение № 4.

 

Чл. 43. (1) Стълбите при съоръжения с височина на свободно падане, по-голяма от 1 m, и с наклон, по-голям от 45°, се осигуряват с перила с диаметър между 16 и 45 mm за осигуряване на възможност за обхващането им от ползвателите. Перилата на стълби с наклон, по-голям от 45°, започват от първото стъпало.

(2) Пространството за стъпване е с дълбочина (дължина) най-малко 140 mm.

(3) Стълбите с вертикална височина, по-голяма от 2 m, се осигуряват с междинни платформи с широчина, равна на широчината на стълбата, и с дължина най-малко 1 m.

(4) Стъпалата се разполагат на равни разстояния, като се допускат разлики в разстоянията само при първото и последното стъпало.

 

Чл. 44. (1) Тунелите с наклон до 15 % спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър, както следва:

1. над 400 mm – при дължина на тунела до 1 m;

2. над 500 mm – при дължина на тунела от 1 до 2 m;

3. над 750 mm – при дължина на тунела над 2 m.

(2) Тунелите с наклон над 15 % спрямо хоризонта се изграждат с вътрешен диаметър над 750 mm и с елементи за катерене (стъпенки, дръжки, стъпала и др.).

 

Чл. 45. Специфичните технически изисквания за безопасно ползване на съоръженията за игра в експлоатация са съгласно приложение № 5.

 

Чл. 46. (1) Съоръженията за игра се изработват от материали с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията.

(2) Всички метални части и елементи на съоръженията за игра на територията на откритите площадки за игра се защитават както срещу действието на атмосферни влияния, така и от корозия. За целта се използват нетоксични покрития.

(3) Съоръженията за игра (за откритите площадки за игра) могат да се изработват от синтетични материали, устойчиви на въздействието на ултравиолетови лъчи.

(4) Елементите или частите от съоръженията за игра, изработени от стъклопласти, се обработват повърхностно с полимер с подходяща твърдост, която се декларира от производителя. Полимерното покритие се изпълнява с дебелина, която осигурява защита от директен контакт със стъклопласти.

 

Раздел VI.
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра

Чл. 47. (1) Площта на удар при съоръжения за игра или елементи от тях с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, се предвижда и изпълнява като ударопоглъщаща настилка.

(2) Минималната площ за изпълнението на ударопоглъщаща настилка за безопасно ползване на съоръженията за катерене, на люлки, въртележки, клатушки, пързалки и въжени линии се определя в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията и/или съгласно приложение № 6.

(3) За съоръженията, разположени в закрити площадки за игра, се допуска разпростирането на ударопоглъщаща настилка около съоръженията да е 1 m, когато околните вертикални повърхнини са облицовани с ударопоглъщащ материал.

(4) Начинът на полагане и поддръжката на ударопъглъщаща настилка се изпълняват в съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката.

 

Чл. 48. (1) За ударопоглъщаща настилка на открити площадки за игра може да се предвижда тревна настилка, когато височината на свободно падане на съоръжение за игра е до 1 m и когато има техническа и организационна възможност за редовно поддържане на тревния чим в добро състояние.

(2) За височина на свободно падане на съоръжение за игра до 3 m може да се използва тревна настилка само когато е комбинирана със синтетична ударопоглъщаща настилка с отвори за трева.

 

Чл. 49. (1) Ударопоглъщаща настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 m и с дълбочина на пясъчния слой във всяка точка най-малко 0,40 m.

(2) За изпълнението на ударопоглъща настилка се използват следните видове пясък:

1. ситен пясък – промит, без примеси или глинести частици, с фракция от 0,2 до 2 mm;

2. едър пясък/ситен чакъл – промит, с фракция от 2 до 8 mm.

 

Чл. 50. (1) Насипни ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра при максимална височина на свободно падане до 3 m и с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,40 m. В зоната около фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,20 m (приложение № 3).

(2) За ударопоглъщащи настилки от дървесен материал се използват следните видове материали:

1. дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30 mm, добре загладени, без остри ръбове и краища и без части от листа и кора;

2. дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm.

(3) Допуска се настилките от дървесни стърготини и кори да се изпълняват с минимална дебелина във всяка точка 0,10 m само когато под тях е положен слой от промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm и с дебелина на слоя във всяка точка най-малко 0,30 m. При изпълнението на такива настилки се предвижда редовна поддръжка най-малко един път в седмицата чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), както и чрез добавяне на дървесни стърготини или кори.

 

Чл. 51. (1) При използване на насипни настилки от дървесни частици и/или пясък за откритите площадки за игра се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, и с дебелина най-малко 0,10 m, като между чакъла и насипната настилка се полага геотекстил.

(2) Насипните настилки, полагани на територията на откритите площадки за игра, се поддържат редовно чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване (под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и др.), което се извършва веднъж в месеца, и чрез основно прекопаване и изваждане на долния слой от настилката на повърхността най-малко веднъж в сезона.

 

Чл. 52. (1) Ударопоглъщащи настилки от синтетични продукти може да се предвиждат за открити и за закрити площадки за игра.

(2) Ударопоглъщащите настилки от синтетични продукти или от други видове продукти, за които в тази наредба не са определени конкретни изисквания, се изпълняват с дебелина на слоя в зависимост от височината на свободно падане в съответствие с инструкциите на производителите им.

 

Чл. 53. (1) Твърди настилки се полагат само за площи от територията на площадки за игра, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщащи настилки съгласно изискванията на наредбата.

(2) На територията на откритите площадки за игра може да се полагат следните видове твърди настилки:

1. бетонни плочи;

2. от асфалт;

3. паваж;

4. от бетон;

5. каменни плочи;

6. от дървен материал.

 

Чл. 54. (1) Ударопоглъщащата настилка за съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се изпълнява само от синтетични продукти.

(2) По достъпните маршрути за ползватели с двигателни увреждания, за които не се изисква изпълнение на ударопоглъщаща настилка съгласно изискванията на наредбата, се полага твърда настилка, с изключение на настилките от каменни и бетонни плочи на тревна фуга и други, които затрудняват свободното придвижване с инвалидна количка.

 

Чл. 55. (1) При изпълнението на площадките за игра различните видове твърди и ударопоглъщащи настилки може да се комбинират при спазване на изискванията за употребата им и за достъпност от ползватели с двигателни увреждания.

(2) Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или ударопоглъщаща, се изпълнява гладка, без препятствия и неравности.

 

Раздел VII.
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки

Чл. 56. (1) За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7.

(2) Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи:

1. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;

2. протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт.

 

Чл. 57. (1) Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.

(2) Всяко съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:

1. името и адреса на производителя;

2. наименованието и годината на производство на съоръжението;

3. номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;

4. знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

 

Чл. 58. (1) На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 13 и 104 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 „Безопасност на играчки. Люлки, пързалки и подобни съоръжения за използване в домашни условия на закрито и открито“.

(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).

 

Чл. 59. (1) Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език.

(2) Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 „Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.

 

Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

Раздел I.
Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра

Чл. 60. (1) Разрешаването, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра, разположени на открито, както и основното обновяване на съществуващи площадки за игра, се извършват при условията и по реда на ЗУТ.

(2) Част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект на площадка за игра, разположена на открито, съдържа:

1. ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра (ако има такава);

2. проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на съоръженията за игра; подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на предвижданите благоустройствени дейности, озеленяването, означенията и огражденията;

3. подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата;

4. инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за ударопоглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в наредбата не са определени конкретни изисквания – допълнителни указания на производителя за дебелината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177;

5. архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането, а при необходимост – конструктивни проекти на елементите, които представляват строителни конструкции;

6. техническа документация (количествени сметки, посадъчни схеми и др.) за предвижданите строително-монтажни и залесителни работи;

7. проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот, върху който се разполага площадката за игра, и/или за електроснабдяване и външно художествено осветление (когато се предвиждат със заданието за проектиране);

8. обяснителна записка.

(3) В случаите, когато площадките за игра, разположени на открито, са част от обекти за обществено обслужване, документите по ал. 2 се прилагат към част паркоустройство и благоустройство на инвестиционния проект за съответния обект.

(4) Документацията при основно обновяване на съществуващи открити площадки за игра включва всички или част от документите по ал. 2 в зависимост от извършените строителни и монтажни дейности.

 

Чл. 61. (1) Сградите, в които се предвиждат площадки за игра на закрито, се разрешават, изграждат и въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ. Помещенията и/или частите от сградата, предназначени за закрити площадки за игра, се устройват при спазване на изискванията на тази наредба.

(2) Документацията за закритите площадки за игра включва издадените строителни книжа и документите по чл. 60, ал. 2, т. 3 и 4.

 

Чл. 62. Съоръженията за игра, настилките и елементите на обзавеждането на площадката за игра се монтират по безопасен начин, при спазване на инструкциите на съответния производител.

 

Чл. 63. (1) Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра по реда на ЗУТ нейният стопанин възлага на избран от него орган за контрол да извърши проверка за съответствието на изпълнената площадка с изискванията за безопасност по реда на тази наредба, като за целта му предоставя и проектната документация по чл. 60 и 61 в зависимост от вида на площадката.

(2) За извършената работа органът по ал. 1 изготвя доклад и/или сертификат за контрол, в който се описват резултатите от извършената проверка и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на резултатите от проверката органът определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата и на съответните стандарти съгласно приложение № 7. Докладът и/или сертификатът за контрол представляват неразделна част от строителните книжа за площадката за игра.

(3) Документите за въвеждане в експлоатация на открити и на закрити площадки за игра (разрешението за ползване или удостоверението за въвеждане в експлоатация) се издават след представяне на доклада и/или на сертификата за контрол.

(4) В случаите, когато с документите по ал. 2 са констатирани несъответствия на площадката за игра с изискванията на наредбата и на съответните стандарти съгласно приложение № 7, тези несъответствия се отстраняват преди въвеждане на площадката в експлоатация.

 

Раздел II.
Поддържане и контрол на площадките за игра

Чл. 64. (1) Обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито, могат да се ползват само ако съответстват на изискванията за устройство и безопасност, определени по реда на тази наредба.

(2) Поддържането и контролът на площадките за игра, на подходите към тях и на съоръженията и елементите им се извършват от техните стопани.

 

Чл. 65. Контролът по отношение на общата безопасност при ползването на въведените в експлоатация площадки за игра се извършва от Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 66. (1) Стопанинът на площадката за игра по всяко време носи отговорност за съответствието на площадката с изискванията на наредбата.

(2) Стопанинът на площадката за игра носи отговорност за:

1. правилното й устройство в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност, определени по реда на тази наредба;

2. монтажа, контрола и поддържането на всички съоръжения за игра;

3. полагането на изискващите се ударопоглъщащи и други видове настилки на територията на площадката, както и за контрола и поддържането им;

4. поддържането на растителните видове и на елементите на обзавеждането и за редовното почистване и/или подмяна на пясъка в пясъчниците и поддържането на територията на откритите площадки за игра;

5. поддържането и почистването на помещенията и/или площите на закритите площадки за игра;

6. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на площадката за игра;

7. предприетите и/или непредприетите мерки за отстраняване на несъответствията с изискванията на наредбата, отбелязани в докладите за извършения контрол.

 

Чл. 67. (1) Стопанинът на площадката за игра съставя план за контрола и поддържането й за осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност.

(2) Планът по ал. 1 се изготвя в зависимост от конкретните условия и натовареността на площадката и в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията за игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване на контрола и поддържане на площадката за игра.

(3) За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да се прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 „Съоръжения за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване“.

 

Чл. 68. (1) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра включва график и писмени процедури при извършване на следните основни видове контрол:

1. постоянен контрол;

2. периодичен (функционален) контрол;

3. годишен основен контрол.

(2) Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7 – 10 дни за установяване на видими опасности.

(3) Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният контрол се извършва с оглед извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.

(4) Стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра. Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на наредбата. За съоръженията за игра и за положените настилки контролът се извършва в пълно съответствие с инструкциите на производителите им и с изискванията на съответните стандарти от приложение № 7.

(5) Първият годишен контрол на нова или основно обновена площадка за игра се извършва в срок до 12 месеца след въвеждането й в експлоатация.

(6) Органът за контрол издава и предоставя на стопанина на площадката за игра доклад за извършения контрол и/или сертификат за контрол, съдържащ всички резултати от извършената проверка, както и цялата информация за тяхното разбиране и тълкуване. Въз основа на тези документи органът за контрол определя съответствието на площадката за игра с изискванията на наредбата.

 

Чл. 69. (1) За проведените постоянни и оперативни видове контрол стопанинът на площадката за игра съставя доклади, които включват най-малко:

1. наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;

2. установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни въздействия и др.

3. предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра.

(2) Мерките за премахване на установените опасности и рискове за безопасната експлоатация на площадката за игра могат да включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):

1. технически;

2. организационни;

3. информационни (табели и означения).

(3) Информация за някои основни опасности и рискови фактори, които в зависимост от конкретните условия могат да се вземат предвид при извършване на контрола на площадката за игра, е дадена в приложение № 8.

(4) Примерни образци на доклад за извършен периодичен контрол от стопанина на открити или закрити площадки за игра със справка за отстранените неизправности, установени при контрола, са дадени съответно в приложения № 9 и 10.

(5) Стопанинът на площадката за игра води архив, съдържащ данни за по-тежките контузии и наранявания, възникнали на площадката за игра, които взема предвид при поддържането й. Примерен образец на доклад за документиране на злополука е даден в приложение № 11.

 

Чл. 70. (1) След всеки извършен контрол стопанинът на площадката за игра определя необходимите мерки в зависимост от установените опасности и несъответствия с оглед привеждането й в съответствие с изискванията за безопасност по реда на тази наредба.

(2) Мерките по ал. 1 се записват и планират в плана за контрол и поддържане на площадката за игра.

 

Чл. 71. (1) Стопанинът на площадката за игра води и съхранява документацията за техническото обслужване и контрола на площадката.

(2) Документацията по ал. 1 съдържа най-малко:

1. технически паспорт на площадката за игра, който се съставя при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.); в приложение № 12 на тази наредба е даден примерен образец, в който са включени специфичните изисквания към площадките за игра;

2. документиране на злополуките (по-тежки контузии и наранявания), възникнали на площадката (причини, вид на контузията и нараняването);

3. план за контрол и поддържане заедно с докладите за извършените постоянни, периодични и годишни контролни дейности, за достъпността на площадката за игра и за планираните и предприетите мерки за осигуряване на безопасното й ползване;

4. издадените строителни книжа при въвеждане в експлоатация, както и при извършване на основни обновявания на площадката за игра.

(3) При извършване на годишния контрол на площадката за игра от органа за контрол стопанинът на площадката му предоставя документацията по ал. 2, за да се запознае с установените несъответствия, настъпилите злополуки и предприетите мерки за отстраняване на рисковете за периода между годишните контролни дейности, извършвани от органа за контрол.

(4) Технически паспорт по ал. 2, т. 1 се съставя, когато площадката за игра представлява самостоятелен строеж. В случаите, когато открита или закрита площадка за игра представлява част от сграда, данните за площадката се включват в техническия паспорт на съответната сграда, който се съхранява от собственика на сградата.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Площадка за игра“ е площадка за игра по смисъла на § 5, т. 70 ЗУТ.

2. „Съоръжения за игра“ са съоръжения, конструкции, пясъчници и техни елементи, с които или на които ползвателите могат да играят индивидуално или групово в зависимост от предпочитанията си и които могат да сменят по всяко време.

3. „Елементи на обзавеждането на площадка за игра“ са места за сядане, масички, кошчета, огради, врати (входове/изходи), табели, шкафове, беседки, тенти, чадъри, осветителни тела, перголи, клоцове с растителност и др.

4. „Първостепенна улична мрежа“ е улична мрежа по смисъла на чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

5. „Орган за контрол“ е независим от заинтересуваните страни орган за контрол на детска среда за игра, упълномощен от правоспособен орган за акредитация за съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 „Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол“, че е компетентен при прилагането на нормативните изисквания, стандартите, добрите практики и техническите изисквания, свързани с безопасността на площадките за игра.

6. „Стопанин на площадка за игра“ е собственик, наемател или концесионер на поземления имот или на сграда или на част от сграда, на чиято територия е разположена площадката за игра.

7. „Свободно пространство на съоръжение за игра“ е пространство във, на или около съоръжение за игра, което може да се заеме от ползвателя, подложен на принудено движение, причинено от конструкцията на съоръжението (пързаляне, люлеене, клатене и др.).

8. „Стълбище“ е основно средство за достъп, състоящо се от стъпала, по които ползвателят може да се качва или слиза.

9. „Рампа“ е основно средство за достъп, с наклонена повърхност до 38°, по която ползвателят може да се качва или слиза.

10. „Обхващане“ е задържане на ръката около цялата повърхност на опората, като диаметърът на опората е между 16 и 45 mm. За съоръжения, предназначени за ползватели до 3 години, диаметърът на опората е между 16 и 30 mm.

11. „Захващане“ е опасност, създадена от ситуация, при която могат да бъдат захванати тялото, част от него или дрехите.

12. „Платформа“ е повърхност с повдигнато ниво.

13. „Наклонена платформа“ е повърхност с повдигнато ниво и с наклон, по-голям от 38°.

14. „Парапет“ е перило, предназначено да подпомогне ползвателя за поддържане на равновесие.

15. „Преграда“ е парапет, предназначен да предпазва ползвателя от падане.

16. „Височина на свободно падане“ е най-голямото вертикално разстояние от опорната точка на ползвателя до повърхността под нея (площта на удар).

17. „Площ на удар“ е зона около и под дадено съоръжение за игра, в която ползвателят може да има съприкосновение с настилката в резултат на падане от издигната част на съоръжението.

18. „Пространство за падане“ е пространство във, на или около съоръжение за игра, в което ползвателят може да попадне при падане от повдигната част на съоръжението. Пространството за падане започва от височината на свободно падане.

19. „Минимална площ за изпълнение на ударопоглъщаща настилка“ е площта на удар под и около съоръжение за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 0,6 m.

20. „Пързалка“ е съоръжение за игра с наклонена(и) повърхност(и), по която ползвателят се пързаля по определена траектория.

21. „Въртележка“ е съоръжение за игра, предназначено за повече от един ползвател, което се върти около една централна вертикална ос, без да се отклонява настрани при въртенето.

22. „Въжена линия“ е съоръжение или част от съоръжение за игра, чрез което ползвателите могат да се придвижват върху или по направление на носещо въже, като се използва силата на гравитацията.

23. „Люлка-махало“ е съоръжение за игра, при което седалките са окачени към товароносеща напречна греда и могат да се люлеят напред-назад в дъга под прав ъгъл спрямо напречната греда.

24. „Люлка-махало с една точка на окачване“ е съоръжение за игра, при което към точката на закрепване са окачени платформи, които могат да се люлеят във всички посоки.

25. „Люлка-везна“ и „клатушка“ са съоръжения за игра с една или няколко седалки или места за стоене, които могат да бъдат приведени в движение от ползвателя, като движението при люлеене зависи от типа и начина на фиксиране на съоръжението към земята.

26. „Съоръжение за катерене“ е съоръжение за игра без платформи, при ползването на което ползвателят се държи с двете си ръце, тъй като няма възможност да стои изправен без опора.

27. „Комбинирано (сложно) съоръжение за игра“ е съвкупност от елементи за игра (пързалка, съоръжение за катерене и др.), свързани посредством рампи, лостове, платформи, мостове и/или стъпала.

28. „Комбинирана пързалка“ е пързалка, при която достъпът до началната секция е възможен само чрез преминаване през друго съоръжение за игра или части от съоръжение за игра.

§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2013 г., като до 31 декември 2009 г. одобряват план-график на дейностите, които са длъжни да извършат за постигане на съответствие с изискванията на наредбата.

§ 4. Изискванията за удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра съгласно глава втора, раздел VII се прилагат една година след изтичане на преходния период за влизане в сила на тази наредба. През този срок производителите на съоръжения за игра са длъжни да удостоверят техническите и конструктивните характеристики на съоръженията със сертификати или протоколи от изпитвания в съответствие с техническите спецификации и документите, по които са произведени съоръженията, и да изготвят на български език подробна инструкция за определяне на минималното необходимо пространство за тяхното разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол.

§ 5. До създаването на органите за контрол по смисъла на тази наредба дейностите, свързани с проверката на съответствието на площадките за игра с изискванията на наредбата, се изпълняват от стопаните на площадките за игра.

§ 6. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт – стопани на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и закрито, предвиждат необходимите за утвърждаване разходи със Закона за държавния бюджет за съответната година, съответно с общинския бюджет, приет по реда на Закона за общинските бюджети, за планиране на нови площадки за игра, за привеждане на съществуващите площадки за игра в съответствие с изискванията на наредбата, както и за поддържане и контрол на площадките за игра.

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 11 ЗУТ.

§ 8. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 9. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

§ 10. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавната агенция за закрила на детето.