Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 15, ал. 2

I. Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра

Таблица 1: Дървесни и храстови видове с токсично въздействие

Растителен вид/род Степен на опасност Отровни части Симптоми на отравянето
1. Конски кестен ++ Всички части Повръщане, промени в съзнанието,
Aesculus hippocastanum възможна парализа
2. Андромеда ++ Всички части Повръщане, колики
Andromeda polyfolia
3. Чемшир + Листа Повръщане, вълнение, конвулсии, смърт
Buxus sempervirens вследствие на задушаване
4. Жълта акация + Всички части Повръщане, колики
Caragana arborescens
5. Повети + Всички части Външно – дразнене на кожата, обриви
Clematis spp. Вътрешно – повръщане, разстройство, кръв в урината, възбуда, конвулсии, колапс, задушаване
6. Смрадлика + Всички части Външно – дразнене на кожата, обриви
Cotinus coggygria Scop. Вътрешно – повишена температура, пов-
ръщане, диария, уголемяване на лимфните възли
7. Котонеастер хоризонтален + Плодове Потискане на дишането, световъртеж, повръщане, гадене
Cotoneaster horizontalis
8. Колутея + Семена, листа Стомашни и чревни разстройства
Colutea arborescens
9. Черна метла + Всички части Неравномерен пулс, заглъхване и бучене
Cytisus scoparius в ушите, зрителни смущения, възбуда
10. Бясно дърво +++ Всички части Силно изгаряне на устата, гърлото и хра-
Daphne mezereum нопровода, повръщане, разстройство в
дишането, конвулсии
11. Чашкодрян европейски ++ Всички части, Повръщане, колики, разстройство, сму-
Euonymus europaeus особено щения на кръвообращението, замаяност,
плодовете водеща до припадък, кома
12. Ефедра обикновена ++ Стъбла Повръщане, изпотяване, обриви по кожа-
Ephedra distacha та, артериална хипертония, гърчове
13. Жълтуга + Всички части Колики, повръщане, конвулсии, смущения на сърдечната дейност и кръвообращението, замаяност до загубване на съзнание, конвулсии, смърт вследствие на задушаване
Genista spp.
14. Бръшлян + Листа, плодове Листа – повишена температура, обриви,
Hedera helix (особено опасни замаяност, конвулсии
са месестите Плодовете могат да предизвикат смърт
плодове)
15. Обикновен джел + Плодове Тежки разстройства, смъртоносната доза
Ilex aquifolium за деца е между 20 и 30 плода
16. Смрика +++ Всички части, Силно дразнене на стомашно-чревния
Juniperus spp. особено върховете на леторастите канал и на бъбреците, конвулсии, парализа, кома
17. Калмия + Листа Повръщане, колики, задушаване, наруше-
Kalmia latfolia ние в кръвообращението, възможни ув-
реждания на черния дроб
18. Златен дъжд ++ Всички части Колики, повръщане, конвулсии, смуще-
Laburnum anagyroides ния на сърдечната дейност и кръвообра-
щението, замаяност до загубване на съзнание, смърт вследствие на задушаване
19. Лантана ++ Листа, цветове, Болка и тежест в дясното подребрие – при
Lantana camara плодове болен черен дроб, при жълтеница
20. Лавровишнa + Листа, пъпки, Изгаряния в устата и гърлото, слюноот-
Laurocerasus officinalis семена, кора деляне, гадене, повръщане, задушаване
21. Нокът + Плодове Гадене, повръщане, колики, разстройство, смущения в сърдечната дейност и в кръвообращението, замаяност до загубване на съзнание, конвулсии, смърт вследствие на задушаване
Lonicera spp.
22. Лициум ++ Всички части Нарушение на сърдечната дейност, раз-
Lycium barbatum без узрели ширение на зениците, парализа, делири-
плодове ум и неспокойство, изтощение, изпадане
в кома
23. Махония джелолистна ++ Плодове, кора, Повръщане, коремни болки, диария
Mahonia aquifolium корени
24. Гърбач Всички части Стомашно-чревни смущения, нарушения
Periploca graeca на сърдечния ритъм, увреждане на сърце-
то, увреждане на бъбреците
25. Лаконос американски ++ Всички части, Парене в устата и стомаха, кашлица,
Phytolacca аmericana особено семена диария, повръщане, забавяне на дишане-
то до спиране, гърчове
26. Пираканта ++ Плодове, семена Коремни болки, повръщане, диария
Pyracantha coccinea
27. Зърнастец eлшовиден ++ Кора, плодове Повръщане, колики, кървава диария,
Frangula alnus Mill. колапс
28. Странджанска зеленика ++ Листа, цветове Повръщане, колики, разстройство, трепе-
Rhododendron ponticum рене на мускулите, безчувственост, нару-
шение на сърдечния ритъм, конвулсии, смърт в резултат на задушаване
29. Рус +++ Всички части Външно – дразнене на кожата
Rhus spp. Вътрешно – тежки дразнения на стомаш-
но-чревния канал
30. Акация бяла + Кора, плодове, При дъвчене на кората: повръщане,
Robinia pseudoacacia семена сънливост, конвулсии, колапс
31. Седефче ++ Надземни части Вътрешно – набъбване на езика, колики,
Ruta graveolens повръщане, диария, затруднено дишане,
загуба на съзнание, гърчове
Външно – обриви
32. Бъз + Всички части Колики, повръщане, разстройство, виене
Sambucus spp. на свят, безсъние, епилепсия
33. Офика + Плодове Болки в корема, диария
Sorbus aucuparia
34. Симфорикарпус + Плодове Външно – дразнене на кожата
Symphoricarpus spp. Вътрешно – делириум, кома
35. Тис обикновен +++ Всички части без Повръщане, разстройство, смущение на
Taxus baccata червените обвив- сърдечната дейност и кръвообращение-
ки на семената то, увреждане на черния дроб и бъбреци-
те, смърт вследствие на задушаване
36. Туя +++ Върховете на леторастите, шишарки Външно – възпаление на кожата
Thuja spp. Вътрешно – силно дразнене на стомаха и червата, безсъзнание, конвулсии, увреждане на черния дроб и бъбреците
37. Калини + Плодове, листа, Дразнене на стомаха и червата, повръща-
Viburnum sp. кора не, кръв в урината
38. Глициния + Плодове, клони, Колапс
Wisteria spp. корени