Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Приложение № 9 към чл. 69, ал. 4

Примерен образец на доклад за оперативен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
Контролен лист №:
Наименование и местоположение на площадката
за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):
Дата и час на контрола:
Елемент Отгова- Устано- Пред- Отстраняване на неиз-
по ря на вена лагани правност,
ред изисква- неиз- мерки/ установена при
нията прав- дейст- контрола
за без- ност вия за извър- име на дата
опасност отстра- шено лицето на
v няване дейст- или на завър-
вие фирмата, шване
извър- на ра-
шили ботата
дейст-
вието
1. Вход/
порта
2. Ограда,
жив плет
3. Основни
маршру-
ти за
игра,
пътеки,
подходи
и нас-
тилки
4. Пейки
или други
места за
сядане
5. Кошчета
за отпа-
дъци
6. Хигиена/
чистота
7. Расти-
телност
8. Други
Съоръжения/занимания за игра по видове
9. Пясъчник
10. Вид на
съоръже-
ние за
игра
Настилка
Име и подпис на лицата, приели извършените действия
за отстраняване на установените неизправности:
1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3. .. .. .. .. .. . и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и към съответния брой и видове елементи на обзавеждане и съоръжения за игра.

 

Приложение № 10 към чл. 69, ал. 4

Примерен образец на доклад за оперативен контрол на закрита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
Контролен лист №:
Наименование и местоположение на площадката
за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Провеждащ контрола (име и подпис на лицето):
Дата и час на контрола:
Елемент Отгова- Устано- Пред- Отстраняване на неиз-
по ря на вена лагани правност,
ред изисква- неиз- мерки/ установена при
нията прав- дейст- контрола
за без- ност вия за извър- име на дата
опасност отстра- шено лицето на
v няване дейст- или на завър-
вие фирмата, шване
извър- на ра-
шили ботата
дейст-
вието
1. Входове
към по-
мещени-
ето и/или
обосо-
бената
площ
2. Настилки
3. Места за
сядане,
места
за обув-
ки и др.
4. Санитар-
но-хиги-
енни по-
мещения
5. Облицов-
ки от мек
материал
6. Хигиена/
чистота
7. Други
Съоръжения/занимания за игра по видове
8. Басейн
с топки
9. Мрежи
10. Вид на
съоръже-
ние за
игра
Настилка
Име и подпис на лицата, приели извършените действия
за отстраняване на установените неизправности:
1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
3. .. .. .. .. .. . и т.н.

Забележка. Образецът се адаптира към устройството на съответната площадка за игра и съответния брой и видове помещения, пространства, съоръжения за игра и др.

 

Приложение № 11 към чл. 69, ал. 5

Примерен образец на доклад за злополука
Доклад за злополука
Наименование и местоположение на площадката за игра:
Стопанин на площадката за игра:
Данни за пострадалия
Възраст на пострадалия:
Пол:  М  Ж
Място на злополуката (точно местонахождение)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Дата и час на злополуката:
Причина за злополуката:
 сблъсък с елемент – част от устройството на
площадката;
сблъсък с друг ползвател на площадката;
падане от съоръжение за игра;
спъване;
подхлъзване;
друга .. .. .. .. .. .
Описание на злополуката: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Описание на нараняването и на наранената част от тялото: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Оказана първа помощ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Прием в болница  ДА  НЕ
Препоръки за предприемане на мерки и дейности на площадката:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Дата: Име и подпис на лицето, изготвило доклада:

 

Приложение № 12 към чл. 71, ал. 2, т. 1

Примерен образец на технически паспорт на площадка за игра
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
рег. № .. .. .. от .. .. .. . г.
на площадка за игра: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(наименование на площадката за игра)
находяща се във: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(населено място, община, област, номер на поземлен имот или местност)
„Основни характеристики на строежа“
Раздел І „Идентификационни данни и параметри“
Вид на строежа: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(открита или закрита площадка за игра)
1.2. Предназначение на строежа: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(възрастови групи,
за които е
предназначена
площадката
за игра)
1.3. Категория на строежа: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.4. Идентификатор на строежа: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.5. Адрес: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(област, община, населено място)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(улица №, жк, квартал или местност, № на имот, квартал, парцел и др.)
1.6. Година на въвеждане в експлоатация: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.7. Вид на собственост: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(държавна, общинска,
частна, друга)
1.8. Промени (строителни и монтажни работи) по време на експлоатацията, година на извършване. Година на извършване на промените, вид на промените: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(промяна на предназначението и на натоварванията, основно обновяване, в т.ч. изпълнени настилки, фундаменти на съоръжения за игра, пясъчници, залесителни мероприятия и др. – за открити площадки за игра, или строително-монтажни дейности, с които се засягат конструктивни елементи, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради и елементи на сградните инсталации – за закрити площадки за игра, и др.)
1.9. Опис на наличните документи:
1.9.1. Строителни книжа:
1.9.1.1. Инвестиционен проект: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.9.1.2. Разрешение за строеж № .. .. . от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.,
издадено от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.9.1.3. Протоколи, съставяни по време на строителството:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.9.1.4. Доклад и/или сертификат за контрол
№ .. .. .. .. . , издаден от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(наименование на органа за контрол)
1.9.1.5. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация № .. .. . от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .г.,
издадено от .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
1.9.2. Други данни: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Раздел ІІ „Основни обменопланировъчни и функционални показатели“
2.1. Закрити площадки за игра
2.1.1. Площи (на основното пространство за игра и други помещения и/или обособени пространства към площадката): .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.1.2. Инсталационна и технологична осигуреност:
2.1.3. Данни за стационарно монтираните съоръжения за игра (вид, височина на свободно падане, година на монтаж, минимално пространство за разполагане и др.):
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.1.4. Положени настилки и година на полагане:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.2. Открити площадки за игра
2.2.1. Площ: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.2.2. Данни за разположените съоръжения за игра (вид, височина на свободно падане, година на разполагане, минимално пространство за разполагане и др.) и вид на елементите на обзавеждането и съответните години на разполагането им:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.2.3. Пясъчник (площ, дълбочина на слоя пясък, фракция на пясъка и др.):
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.2.4. Данни и параметри за настилките на територията на площадката, както и за изпълнените ударопоглъщащи повърхности под и около отделните съоръжения за игра:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
2.2.5. Засадени растителни видове на територията на площадката:
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

~1,1,l;^2.3. Други характерни показатели:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^Раздел ІІІ „Основни технически характелистики“^^

^~1,1,l;3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ за площадките за игра:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;3.2. Елементи на осигурена достъпна среда:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^^^

^Раздел ІV „Сертификати“^^

^~1,1,l;4.1. Сертификати за строежа (за закрити площадки за игра):^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;4.2. Сертификати и/или протоколи за изпитването на съоръженията за игра и на ударопоглъщащите настилки, както и на строителните конструкции и/или строителните продукти^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;4.3. Други сертификати и документи^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^^^

^Раздел V „Данни за собственика и/или стопанина^^

^на площадката за игра и за лицата, съставили^^

^или актуализирали техническия паспорт“^

^~1,1,l;5.1. Данни за собственика на площадката за игра:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;5.2. Данни за стопанина на площадката за игра:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^(попълва се в случаите, когато стопанинът на площадката е различно лице от собственика на площадката)^

^~1,1,l;5.3. Данни за консултанта:^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^(попълва се за категориите строежи, при които участва консултант)^

^~1,1,l;5.4. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;5.5. Данни за техническия ръководител на площадките за игра – строежи от пета категория^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;5.6. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и контрола на площадката за игра и съставили техническия паспорт на строежа^^

^~1,1,l;5.6.1. Данни за органа за контрол на площадката за игра^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^(наименование и данни за органа за контрол)^

^~1,1,l;сертификат на органа за контрол № ………………………………….^^

^~1,1,l;издаден от ………………………………….^^

^(наименование на органа за акредитация)^

^~1,1,l;5.6.2. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването (за закрити площадки за игра) и съставили техническия паспорт на строежа^

^~1,1,l;………………………………….^^^

^~1,1,l;………………………………….^^^

Забележка. Допълнителните части на техническия паспорт съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите се попълват само за закритите площадки за игра.