Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Таблица 3: Растителни видове с неблагоприятни за здравето морфологични белези

Растителен вид/род Морфологичен белег
1. Кисел трън
Berberis vulgaris Единични, двойни и тройни бодли
2. Ханомелес
Chaenomeles spp. Бодли
3. Глог
Crataegus spp. Шипове
4. Теснолистна миризлива върба
Elaeagnus angusifolia Шипове
5. Бодлива миризлива върба
Elaeagnus pungens Бодли
6. Гледичия
Gledichia triacantus Шипове
7. Девесил прешленест
Heracleum verticulatum Парещи листа
8. Зърнастешов ракитник
Hippophae rhamnoides Шипове
9. Обикновен лициум
Lycium chamilifolium Шипове
10. Тополи (само мъжки индивиди)
Populus spp. Семена
11. Трилистен понцир
Poncirus trifoliata Шипове
12. Нар
Punica granatum Бодли
13. Френско грозде бодливо
Ribes uva crispa
(Ribes grossularia) Единични и тройни шипове
14. Роза
Rosa spp. Бодли
15. Зърнастец
Rhamus spp. Бодли
16. Коприва
Urtica dioica Парещи листа
17. Къпина/малина
Rubus idaeus Бодли
18. Крилат затоксилум
Zanthoxylum alatum Шипове

Забележка. Допуска се използването на някои от изброените в таблицата видове с възпитателна цел, когато те се засаждат извън минималните пространства за разполагане на съоръженията и основните маршрути за игра.

II. Растителни видове с благоприятно въздействие върху човешкия организъм

Таблица 4

Растителен вид/род Полезно действие
1. Бреза
Betula pendula Отделят фитонциди
2. Обикновен дрян
Cornus mas Отделят фитонциди
3. Черен бор
Pinus nigra Отделят фитонциди
4. Махалебка (Дива череша)
Prunus mahaleb Отделят фитонциди
5. Обикновена смрадлика
Cotinus coggygria Отделят фитонциди
6. Род Боровинка
Vaccinium spp. Отделят фитонциди
7. Род Здравец
Geranium spp. Отделят фитонциди
8. Обикновен хинап
Zizyphus vulgaris Отделят фитонциди
9. Род Ябълка
Malus spp. Отделят фитонциди
10. Айлант Инсектицидни видове/
Ailanthus altissima с репелентно въздействие
11. Обикновен орех Инсектицидни видове/
Juglans regia с репелентно въздействие
12. Род Пиретрум Инсектицидни видове/
Pyrethrum с репелентно въздействие
13. Род Липа
Tilia spp. Отделят по-големи количества кислород
14. Род Бреза
Betula spp. Отделят по-големи количества кислород
15. Дюля
Cydonia oblonga Отделят по-големи количества кислород
16. Род Орех
Juglans spp. Отделят по-големи количества кислород

Забележка. Флората в районите при и около площадките за игра не следва да се ограничава само до видовете/родовете растителни видове, описани в таблицата.