Наредба No. 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

 Таблица 2: Тревисти растения и цветя с токсично въздействие

Растителен вид/род Степен на опасност Отровни части Симптоми на отравянето
1. Аконитум, Самакитка +++ Всички части Изгаряне и щипене в устата и по цялата
Aconitum ssp. кожа, пълна безчувственост, смущения в
кръвообращението и сърдечната дейност, обща възбуда, парализа, смърт в резултат на задушаване
2. Ресник ++ Всички части Външно – зачервяване на кожата
Actaea spicata Вътрешно – унесеност, повръщане, коли-
ки, нарушения в кръвообращението
3. Горицвет ++ Всички части Повръщане, отпадналост, колики, сърдеч-
Adonis vernalis на аритмия, смърт вследствие парализа
на сърцето
4. Анемоне, Съсънка + Всички части Външно – силно кожно възпаление до
Anemone (Pulsatilla) spp. обриви
Вътрешно – повръщане, разстройство, кръв в урината
5. Див магданоз ++ Всички части Болки по тялото, диария, повръщане,
Aethusa cynapium гърчове и смърт от парализа на дишането
6. Къклица +++ Цялото расте- Сърбеж в устата и гърлото, гадене, пов-
Agrostema githago ние, особено ръщане, колики, диария, главоболие
семената
7. Огнивче +++ Всички части Повръщане, отпадналост, тремор, студе-
Anagallis spp. на пот, колапс, понижение на артериал-
ното налягане, шум в ушите
8. Вълча ябълка ++ Всички части Капилярни кръвоизливи по кожата и ли-
Aristolochia spp. гавиците, гадене, повръщане, колики,
диария, гърчове, кома
9. Ароник, Арум ++ Плодове, Силни възпаления на кожата и лигавица-
Arum triphyllum цветове, та до обриви, повръщане, разстройство,
корени обща възбуда, задух до смърт
10. Копитник + Всички части Обриви по кожата, възбуда, артериална
Asarum europeum хипертония, повръщане, спиране на ди-
шането
11. Старо биле +++ Всички части Зачервена и гореща кожа, подуване на
(Лудо биле) гърлото, суха лигавица, температура, раз-
Atropa belladonna ширяване на зениците, смущения на зре-
нието, безпокойство, конвулсии, изтощение, смърт в резултат на задушаване
12. Бройония (Бриония, ++ Всички части, Външно – възпаление на кожата
Дива тиква) особено Вътрешно – повръщане, разстройство,
Bryonia spp. плодовете и увреждане на бъбреците, виене на свят,
корените конвулсии, парализа, смърт в резултат на
задушаване
13. Обикновен блатняк ++ Всички части, Вътрешно – повръщане, диария, силни
Caltha palustris особено при колики, гърчове, дихателни и сърдечни
цъфтеж смущения
Външно – силно дразнещо до изгарящо въздействие върху кожата
14. Посевен коноп +++ Листа, цъфтящи Еуфория, веселост, повишена общител-
Cannabis sativa връхчета ност и апетит, поява на страх, тревога,
паника, халюцинации
15. Змийско мляко +++ Всички части Зачервяване на лигавиците, жажда, кър-
Chelidonium majus вава диария, главозамайване, халюцина-
ции, гърчове
16. Кърпикожух, Мразовец +++ Всички части Парене на устата и гърлото, повръщане,
Colchicum spp. колики, смущения в кръвообращението,
парализа, смърт в резултат на задушаване
17. Бучиниш петнист +++ Всички части Повръщане, световъртеж, възбуда, гър-
Conium maculatum чове, загуба на съзнание, парализи, мус-
кулна слабост, сърдечна аритмия, потискане и спиране на дишането
18. Ралица +++ Всички части Външно – зачервяване
Consolida spp. Вътрешно – повръщане, колики, леки
парализи
19. Момина сълза + Всички части, Повръщане, разстройство, смущения на
Convallaria majalis особено сърдечния ритъм, колапс
цветовете
20. Лисичина грудеста ++ Семена, грудки Повръщане, сърцебиене, еуфория, гърчо-
Corydalis bulbosa ве, студена пот, халюцинации
21. Ботурче есенно ++ Всички части Дразнене на лигавиците, повръщане,
Cyclamen hederifolim обилно потене, гърчове, смърт поради па-
рализа на дишането
22. Наумка лечебна + Всички части Световъртеж, прогресираща парализа,
Cynoglossum officinale зрителни смущения, затруднено дишане,
понижено артериално налягане, гърчове
23. Татул +++ Всички части Зачервена и гореща кожа, подуване на
Datura spp. гърлото, суха лигавица, температура, раз-
ширяване на зениците, смущения на зрението, безпокойство, конвулсии, изтощение, смърт в резултат на задушаване
24. Белоцветен шпорец ++ Всички части Външно – зачервяване на кожата
Delphinium fissum ssp. Вътрешно – повръщане, болки в корема,
Albiflorum леки парализи
25. Бял росен ++ Всички части Външно – сърбеж, зачервяване, мехури
Dictamnus albus Вътрешно – неразположение, повръщане,
главоболие, сърдечна аритмия, гърчове, загуба на съзнание
26. Напръстник ++ Всички части Стомашно-чревни смущения, нарушения
Digitalis spp. на сърдечния ритъм, увреждане на сърце-
то, увреждане на бъбреците
27. Боянка ++ Листа и корени Гърчове, парализи, смърт вследствие па-
Erysimum spp. рализа на сърцето
28. Млечка ++ Стъбло, листа, Външно – зачервяване и болка
Euphorbia spp. семена Вътрешно – повръщане, диария, световър-
теж, гърчове, колапс; тежък конюнкти-
вит при попадане на сок в очите
29. Лютиче (Фикария) +++ Всички части Изтръпване и удебеляване на езика, па-
Ficaria verna рализа на гълтателните мускули, страх,
смърт вследствие спиране на дишането
30. Снежно кокиче ++ Цветове Повръщане, спазми в корема, диария,
Galanthus nivalis аритмия, нарушения в зрението
31. Жаблек + Всички части Повишен апетит, отпадналост, изпотява-
Galega officinalis не, повръщане, ниска кръвна захар
32. Еньовче ароматно + Всички части Световъртеж, отпадналост, главоболие,
Galium odoratum повръщане, колики, гърчове, смущения в
дишането до парализа
33. Папаронка + Всички части Повръщане, световъртеж, унесеност,
Glaucium spp. колапс
34. Сиротица лечебна ++ Всички части Повръщане, колики, сърдечна аритмия,
Gratiola officinalis гърчове, смърт вследствие парализа на
сърцето и дишането
35. Подсунка обикновена + Всички части Повръщане, болки и раздуване на коре-
Heliotropium europaеum ма, диария, отслабване
36. Хелеборус, Кукуряк ++ Всички части Повръщане, колики, обща възбуда до па-
Helleborus odorus рализа, разстройство, смърт при спиране
на сърдечната дейност
37. Анемоне (Хепатика, + Всички части Изтръпване и удебеляване на езика, па-,
Гълъбови очички) рализа на гълтателните мускули, страх,
Hepatica nobilis смърт вследствие спиране на дишането
38. Изсипливче + Надземни Повръщане, кървава диария, забавена и
Herniaria spp. части аритмична сърдечна дейност, възбуда,
гърчове, промени в съзнанието
39. Блян, Попадийка +++ Всички части, Сухота в устата, смущения в гълтането,
Hyoscyamus spp. особено семена повишена температура, сърдечна арит-
мия, халюцинации
40. Перуника + Всички части Повръщане, тежест и болки в корема,
Iris spp. диария, главоболие
41. Секирче + Надземни части Пареза на различни мускулни групи,
Lathyrus spp. и семена дихателни нарушения
42. Дяволска уста обикновена + Надземни части Повръщане, сънливост, студена пот,
(Темянка) колапс, потискане на дишането, забавена
Leonurus сardiaca и аритмична сърдечна дейност
43. Блатно кокиче ++ Цветове Повръщане, спазми в корема, диария,
Leucojum aestivum аритмия, нарушения в зрението
44. Влакнест лен + Всички части Повръщане, колики, диария, нарушение
Linium hirsutum в дишането, напрегнатост, гърчове, загу-
ба на съзнание
45. Отровна глушица + Плодовете, в Световъртеж, повръщане, колики, потис-
Lolium temulentum които живее кане на дишането
мицел на гъба
46. Теснолистна лупина ++ Плодове, семена Обилно слюноотделяне, повръщане, жаж-
Lupinus angustifolius да, кървава диария, нарушения на диша-
нето, гърчове, парализи
47. Лечебна (жълта) комунига ++ Надземни части Отпадналост, понижено артериално на-
Melilotus officinalis лягане, кръвоизливи във вътрешните ор-
гани
48. Мента блатна +++ Листа, цветове Задушаване, главоболие, отпадналост,
Menthe pulegium кихане, сълзотечение, кръвохрачене
49. Водна детелина + Цветове Повръщане, колики, диария, понижено
Menyanthes trifoliata артериално налягане, бъбречна и черно-
дробна недостатъчност, колапс
50. Нарцис бял + Всички части, Повръщане, колики, диария, обилно по-
Narcissus poeticus особено тене, колапс, гърчове, обриви по кожата
луковици
51. Зокум (Олеандър) ++ Всички части Повръщане, колики, разстройство,
Nerium oleander силни смущения на сърдечната дейност
52. Тютюн +++ Всички части Колики, повръщане, смущения на сърдеч-
Nicotiana spp. ната дейност и кръвообращението, зама-
яност, водеща до загубване на съзнание, конвулсии, смърт в резултат на задушаване
53. Червен божур + Всички части Сухота в устата, повръщане, диария,
Paeonia peregrina тикове, световъртеж, шум в ушите, зри-
телни смущения, учестено дишане
54. Полски мак Цветове Понижено артериално налягане, колапс,
Papaver rhoeas ++ сърдечна аритмия, отпадналост, гърчове,
Сънотворен мак Всички части парализи, запек, понижена телесна тем-
Papaver somniferum пература, смърт вследствие парализа на
дишането
55. Четирилистно вранско око ++ Всички части Колики, парене в устата, повръщане,
Paris quadrifolia диария, понижено артериално налягане,
гърчове, кома
56. Тибетска иглика +++ Дръжката на Повръщане, тежка диария, отпадналост,
Primula obconica цветовете и безсъние, кожни проблеми, раздразнител-
съцветията ност
57. Цветен боб + Сурови семена Повръщане, разстройство, възможно въз-
Phaseolus coccineus и шушулки паление на тънките черва
58. Анемоне (пулзатила) + Всички части Изтръпване и удебеляване на езика,
Pulsatilla haleri парализа на гълтателните мускули, страх,
смърт вследствие спиране на дишането
59. Орлова папрат + Всички части Може да предизвика рак на стомаха и на
Pteridium aquilinum пикочния мехур
60. Лютиче + Всички части Изтръпване и удебеляване на езика,
Ranunculus spp. парализа на гълтателните мускули, страх,
смърт вследствие спиране на дишането
61. Кърлеж/Рицин +++ Семена Отравяне на кръвта, при което червените
Ricinus communis кръвни телца се утаяват; десет семена са
смъртоносни за възрастен
62. Седум, Тлъстига + Всички части Силни локални дразнения, повръщане,
Sedum spp. разстройство, нарушения на сърдечната
дейност, обща възбуда, виене на свят, сънливост, парализа, възможно увреждане на черния дроб
63. Спореж якобов + Всички части Безапетитие, отпадналост, колики, сухо-
Senecio jacobaea та в устата, аритмия, парализа на ди-
шането
64. Соланиум (дулкамара) ++ Всички части Зачервяване, сухота и дразнене в гърло-
Solanium dulcamara и то, повръщане, разстройство, възпаление
Соланиум (нигрум) на бъбреците, кръв в урината, смущения
Solanium nigrum в сърдечния ритъм, обща възбуда, кон-
вулсии, температура, парализа, смърт в резултат на задушаване
65. Златист енчец Надземни час- Повръщане, колики, световъртеж, сънли-
Solidago virgaurea ти и цветове вост, ниско артериално налягане
66. Лечебно зарастличе + Корени Повръщане, понижено артериално наля-
Symphitum officinale гане, брадикардия, диария, парализи
67. Обикновен брей ++ Всички части, Външно – парене
Tamus communis особено Вътрешно – повръщане, парещи болки в
плодове хранопровода и стомаха, световъртеж,
диария, жълтеница, шум в ушите
68. Обикновена вратига ++ Всички части Повръщане, спазми на стомаха и черва-
Tanacetum vulgare та, метрорагия, сърдечна аритмия, свето-
въртеж
69. Бабини зъби + Надземни час- Повръщане, колики, диария, възбуда,
Tribulus terrestris ти, особено артериална хипотония, напрежение
плодове
70. Лале + Всички части, Дразнене и парене на лигавиците, повръ-
Tulipa spp. особено щане, главоболие, диария, аритмия, по-
луковици нижено артериално налягане
71. Лечебна дилянка + Коренището Отпадналост, световъртеж, повръщане,
Valeriana оfficinalis аритмия, зрителни смущения
72. Черна попадийка +++ Всички части Външни симптоми както при приемане
Vanelus vanelus на семена, по-силни прояви на обща па-
рализа
73. Чемерика лобелиева ++ Всички части Парене в устата, гърлото и очите, кашли-
Veratrum lоbelianum ца, главоболие, повръщане, колики, кър-
вава диария, артериална хипотония
74. Великденче лечебно + Надземни части Повръщане, колики, сърдечна аритмия
Veronica оfficinalis
75. Зимзелен тревист + Надземни Повръщане, нарушения в координация-
Vinca herbacea части та, колапс
76. Устрел лечебен + Всички части Диария, нарушения в сърдечния ритъм,
Vincetoxicum hirundinaria парализа на дишането
77. Кала ++ Всички части Силни възпаления на кожата и лигавици-
Zantedeschia aethoptica те до обриви, повръщане, разстройство,
кръвотечение, обща възбуда, задух до смърт

Забележка. Някои от описаните в табл. 2 видове не се използват при озеленяването на площадки за игра, но може да се срещнат край открити площадки за игра в диво състояние (естествено разпространени).